#474 అయ్యో విభుడు ayyO vibhuDu

Titleఅయ్యో విభుడుayyO vibhuDu
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకేదార గౌళkEdAra gauLa
తాళం tALaఆదిAdi
Previously posted at62
పల్లవి pallaviఅయ్యో విభుడు నను మఱచెనే
నేనెట్లోర్వ గలనే ఓ లలనా
ayyO vibhuDu nanu ma~rachenE
nEneTlOrva galanE O lalanA
చరణం
charaNam 1
సయ్యాటలకు రమ్మని సఖులను నే
వెయ్యాఱు తడప లంపినను ఆ
గయ్యాళి వలలో తగిలి రాడాయె ||నేనెట్లో||
sayyATalaku rammani sakhulanu nE
veyyA~ru taDapa lampinanu A
gayyALi valalO tagili rADAye ||nEneTlO||
చరణం
charaNam 2
గరాగరిక గల దొరా దొరని నే
బరాతములు పంపిన రాక
పరాముఖము సలిపి రాడాయె ||నేనెట్లో||
garAgarika gala dorA dorani nE
barAtamulu pampina rAka
parAmukhamu salipi rADAye ||nEneTlO||
చరణం
charaNam 3
తరాతరము లేని యా సవతి నా
బరాబరిక నెంచిన గాక
నిరాకరించె శ్రీ ధర్మ పురీశుడు ||నేనెట్లో||
tarAtaramu lEni yA savati nA
barAbarika nenchina gAka
nirAkarinche SrI dharma purISuDu ||nEneTlO||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s