#475 సయ్యాటలకు sayyATalaku

Titleసయ్యాటలకుsayyATalaku
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviసయ్యాటలకు తగినదిరా నేడా
ఒయ్యారిని దయ చేకొనరా
sayyATalaku taginadirA nEDA
oyyArini daya chEkonarA
చరణం
charaNam 1
ముద్దు గారురా సుందరి మోమున
ముద్దు గాఱురా వయసు
మదన తాపమిక సైపదురా
muddu gArurA sundari mOmuna
muddu gA~rurA vayasu
madana tApamika saipadurA
చరణం
charaNam 2
కప్పు రాలురా కొప్పున కలికికి
కప్పు రాలురా తనువు చపలాక్షి
నిపుడు కనుగొనరా
kappu rAlurA koppuna kalikiki
kappu rAlurA tanuvu chapalAkshi
nipuDu kanugonarA
చరణం
charaNam 3
ధర్మము రారా చెలి మర్మ మెఱుగ
ధర్మ పురీశుడ రారా
తరుణి నేలనిది సమయమురా నేడా
ఒయ్యారిని దయ చేకొనరా
dharmamu rArA cheli marma me~ruga
dharma purISuDa rArA
taruNi nElanidi samayamurA nEDA
oyyArini daya chEkonarA
23 Jan 2022 Mudra indicates this would have been written by Sri dharmapuri subbarAya ayyar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s