#477 శాబాసులే SAbAsulE

TitleశాబాసులేSAbAsulE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviశాబాసులే బాగాయె నీ బుద్ధి బంగారమాయెSAbAsulE bAgAye nI buddhi bangAramAye
చరణం
charaNam 1
ఇందరిలో నా చేయి జార్చినను
సందిట జేర్చెదవే సై
indarilO nA chEyi jArchinanu
sandiTa jErchedavE sai
చరణం
charaNam 2
ఒంటిగా రాగా నను జూచి కళ
లంటగ వచ్చెదవే సై
onTigA rAgA nanu jUchi kaLa
lanTaga vachchedavE sai
చరణం
charaNam 3
చక్కని సోమ భూపాల నీకు
మ్రొక్కేనురా చలమేల
chakkani sOma bhUpAla nIku
mrokkEnurA chalamEla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s