#478 ఏమి సేతు Emi sEtu

Titleఏమి సేతుEmi sEtu
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously posted at6, 203
పల్లవి pallaviఏమి సేతు ఎటుల సైతు మరులు తాళ లేనురా
సామి ధర్మపురి నివాస సమయము నన్నేలుకోరా
Emi sEtu eTula saitu marulu tALa lEnurA
sAmi dharmapuri nivAsa samayamu nannElukOrA
చరణం
charaNam 1
పిలువ పిలువ బిగువులు చేసేది మేరగాదురా
అలుక నాటి సుఖము కోరి చెలువుడ దయ చేయు మిపుడు
piluva piluva biguvulu chEsEdi mEragAdurA
aluka nATi sukhamu kOri cheluvuDa daya chEyu mipuDu
చరణం
charaNam 2
మాటిమాటికిని వేడమట్టు విడువ బాగాయె
గట్టు విల్తు పోరు ఇపుడు మట్టు మీఱి వచ్చెనయ్యో
mATimATikini vEDamaTTu viDuva bAgAye
gaTTu viltu pOru ipuDu maTTu mI~ri vachchenayyO
చరణం
charaNam 3
రామ ప్రాణ సఖిని బాసి రాము డెటుల తాళెనో
ప్రేమ మీఱ మాటలాడ సామి చేర రారా ఇపుడు
rAma prANa sakhini bAsi rAmu DeTula tALenO
prEma mI~ra mATalADa sAmi chEra rArA ipuDu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s