#480 రమ్మనవె rammanave

Titleరమ్మనవెrammanave
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously posted at9, 157
పల్లవి pallaviరమ్మనవె సామిని
రమణిరొ తను వలచితినిటు
rammanave sAmini
ramaNiro tanu valachitiniTu
చరణం
charaNam 1
సారెకు నా సరివారిలో నన్నిటు
దూఱుట తనకిది మేర గాదిటు
sAreku nA sarivArilO nanniTu
dU~ruTa tanakidi mEra gAdiTu
చరణం
charaNam 2
ఆదరమున అపరాధము లెంచక
వాదు చేసేది మరియాద గాదిటు
Adaramuna aparAdhamu lenchaka
vAdu chEsEdi mariyAda gAdiTu
చరణం
charaNam 3
వాసిగ మారు గురి చేసి చా
భీమేశుడు నన్నిటు గాసి చేసెనిక
vAsiga maaru guri chEsi chA
bhImESuDu nanniTu gAsi chEsenika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s