#481 నీ మోహమిదేనా nI mOhamidEnA

Titleనీ మోహమిదేనాnI mOhamidEnA
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At8
పల్లవి pallaviనీ మోహమిదేనా నెల కొక్కసారి
ఇందు వచ్చి నిలుచుట గాన
nI mOhamidEnA nela kokkasAri
indu vachchi niluchuTa gAna
చరణం
charaNam 1
తీఱని మమత మదికి తెలిసెను నాడీ
ఏ తీరున నే నడచుకొన్న ఎప్పటి జాడే
tI~rani mamata madiki telisenu nADI
E tIruna nE naDachukonna eppaTi jADE
చరణం
charaNam 2
ఆయెలేర ఏమి ఇక ఆయెనిందాక
ఏమేమో బొంకితివి నాతో ఎంచ పరాక
AyelEra Emi ika AyenindAka
EmEmO bonkitivi nAtO encha parAka
చరణం
charaNam 3
ఇకనైన కరుణించి మా యిల్లు చూడరాదా
మకరాంక జనకుడైన గోపాల ఈ వేళ
ikanaina karuNinchi mA yillu chUDarAdA
makarAnka janakuDaina gOpAla I vELa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s