#482 వాని నెడబాసి vAni neDabAsi

Titleవాని నెడబాసిvAni neDabAsi
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviవాని నెడవాసి నేనెటులోర్తునే చెలిvAni neDavAsi nEneTulOrtunE cheli
కాని వారితో గూడి కనబడడే చెలిkAni vAritO gUDi kanabaDaDE cheli
చరణం
charaNam 1
నిశ్చలముగ నన్ను నిండు కౌగలించి
మచ్చిక చేసేది మఱచె గదే చెలి
niSchalamuga nannu ninDu kaugalinchi
machchika chEsEdi ma~rache gadE cheli
చరణం
charaNam 2
ధర వెలయు శ్రీ రంగధాముడు నను గూడి
నిరతము బాయనని ఏచెగదే చెలి
dhara velayu SrI rangadhAmuDu nanu gUDi
niratamu bAyanani EchegadE cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s