#483 చక్కని సామి chakkani sAmi

Titleచక్కని సామిchakkani sAmi
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At41
పల్లవి pallaviచక్కని సామి మాట్లాడవదేరా
చలమిటు నాతో సేయకురా
chakkani sAmi mATlADavadErA
chalamiTu nAtO sEyakurA
చరణం
charaNam 1
కలకాలము సలిపిన నేస్తము
చెలువుడ మఱచుట తగునేరా
kalakAlamu salipina nEstamu
cheluvuDa ma~rachuTa tagunErA
చరణం
charaNam 2
రారా నన్నిటు రాపు జేసేవురా
రచ్చకు మది నేనోర్వనురా
rArA nanniTu rApu jEsEvurA
rachchaku madi nEnOrvanurA
చరణం
charaNam 3
ఏలిన ప్రీతి నీకేమాయెనురా
ఎంతని నిన్ను నే వేడుదురా
Elina prIti nIkEmAyenurA
entani ninnu nE vEDudurA
చరణం
charaNam 4
ఏనా సవతి నీకేమి బోధించెరా
ఎందుకు నాపై కోపమురా
EnA savati nIkEmi bOdhincherA
enduku nApai kOpamurA
చరణం
charaNam 5
సారోదారుడౌ సదయ భీమేశ
సరసతో నన్ను గూడవదేమిరా
sArOdAruDau sadaya bhImESa
sarasatO nannu gUDavadEmirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s