#484 మమత మరవకురా mamata maravakurA

Titleమమత మరవకురాmamata maravakurA
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviమమత మఱవకురా నా సామిmamata ma~ravakurA nA sAmi
చరణం
charaNam 1
మును నను గూడిన మోహమిదేరా
కనికర మెంత లేదురా సామిగా నీ
munu nanu gUDina mOhamidErA
kanikara menta lEdurA sAmigA nI
చరణం
charaNam 2
తలచితే మదిలో తాళగ లేరా
వలపు నిలుప చాలరా సామిగా నీ
talachitE madilO tALaga lErA
valapu nilupa chAlarA sAmigA nI
చరణం
charaNam 3
సదయ భీమేశ నా సరసకు రారా
ఇది మంచి సమయమురా సామిగా నీ
sadaya bhImESa nA sarasaku rArA
idi manchi samayamurA sAmigA nI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s