#485 పో పొమ్మనే పొమ్మనే pO pommanE pommanE

Titleపో పొమ్మనే పొమ్మనేpO pommanE pommanE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted at 7
పల్లవి pallaviపో పొమ్మనే పొమ్మనే భామరో వానిpO pommanE pommanE bhAmarO vAni
పొలతిరో చెలువుని పొగడే దానింటికిpolatirO cheluvuni pogaDE dAninTiki
చరణం
charaNam 1
కలకాలము నను కలిసిన స్నేహము
తలచని వాని పొందు తగదు తగదు వాని
kalakAlamu nanu kalisina snEhamu
talachani vAni pondu tagadu tagadu vAni
చరణం
charaNam 2
పగదానిని తా పొగడుచు నాతో
జగడము సేయువాని చెలిమి చాలు చాలు
pagadAnini tA pogaDuchu nAtO
jagaDamu sEyuvAni chelimi chAlu chAlu
చరణం
charaNam 3
వర భీమేశుని వంచన తెలిసెను
మఱి మఱి నాపై వట్టి మమత యికేల
vara bhImESuni vanchana telisenu
ma~ri ma~ri nApai vaTTi mamata yikEla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s