#486 పో పొమ్మనే పొమ్మనే వాని pO pommanE pommanE vAni

Titleపో పొమ్మనే పొమ్మనే వానిpO pommanE pommanE vAni
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaనాదనామక్రియnAdanAmakriya
తాళం tALaఆదిAdi
Previously posted at38, 185
పల్లవి pallaviపో పొమ్మనే పొమ్మనే వాని పొందేలనే మనకు అచటికిpO pommanE pommanE vAni pondElanE manaku achaTiki
పాపపు మోహము పాలు చేసి ఆ పాపి యిల్లు చేరేనే ప్రొద్దాయెనాpApapu mOhamu pAlu chEsi A pApi yillu chErEnE proddAyenA
చరణం
charaNam 1
ఇన్ని దినములు వాడిందు రాకుండి
చిన్నపుచ్చినాడే నలుగురిలో ఏమందునే
inni dinamulu vADindu rAkunDi
chinnapuchchinADE nalugurilO EmandunE
చరణం
charaNam 2
రంగడు నాతో రంగుగా గూడి
రంగము నెలకొనెనే నిర్దయుడె
rangaDu nAtO rangugA gUDi
rangamu nelakonenE nirdayuDe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s