#487 రా రమ్మనే rA rammanE

Titleరా రమ్మనేrA rammanE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరా రమ్మనే రమ్మనే సామిని ఇటుrA rammanE rammanE sAmini iTu
రతిపతి బాధ యిక రమణి యోర్వజాలratipati bAdha yika ramaNi yOrvajAla
చరణం
charaNam 1
చెలి యెదురుగ నే బలిమితో బలికిన
పలుకులు మదినిక తలచ వలదు ఇటు
cheli yeduruga nE balimitO balikina
palukulu madinika talacha valadu iTu
చరణం
charaNam 2
పరిపరి విధముల పంతగించితినని
విరసము సలుపుట తరము గాదు ఇటు
paripari vidhamula pantaginchitinani
virasamu salupuTa taramu gAdu iTu
చరణం
charaNam 3
నెఱనమ్మినదని నెలత ననుచు
కనికరము గలిగి శ్రీ తిరుపతీశు నిటు
ne~ranamminadani nelata nanuchu
kanikaramu galigi SrI tirupatISu niTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s