#489 మరపు రాదే marapu rAdE

Titleమరపు రాదేmarapu rAdE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At171
పల్లవి pallaviమఱపు రాదే చెలి
వర గోప బాలుని వగలు
ma~rapu rAdE cheli
vara gOpa bAluni vagalu
చరణం
charaNam 1
కాంత వినవే చంద్ర కాంతపు మేడలో
కాంతుడు నేనేకాంత మాడినది
kAnta vinavE chandra kAntapu mEDalO
kAntuDu nEnEkAnta mADinadi
చరణం
charaNam 2
ఇద్దరు గూడి నిలువు టద్దము లోపల
సుద్దులు తేలించి రతి సుద్దు లాడినది
iddaru gUDi niluvu Taddamu lOpala
suddulu tElinchi rati suddu lADinadi
చరణం
charaNam 3
వాసిగ నను పంతి చేసెడి వేళలో
నాయాసపు చెమటలు తీసి వేసినది
vAsiga nanu panti chEseDi vELalO
nAyAsapu chemaTalu tIsi vEsinadi
చరణం
charaNam 4
చిత్తజు కేళికి యత్నమై యున్న నాకు
ముత్య సరము లిచ్చి ముద్దు పెట్టినది
chittaju kELiki yatnamai yunna nAku
mutya saramu lichchi muddu peTTinadi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s