#490 ప్రొద్దాయెనిక proddAyenika

Titleప్రొద్దాయెనికproddAyenika
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At35, 187
పల్లవి pallaviప్రొద్దాయెనిక చాలురాproddAyenika chAlurA
చరణం
charaNam 1
పావడ చెఱగు చేయి పట్టు కొనేవు
పోవలె మ్రొక్కేనురా
pAvaDa che~ragu chEyi paTTu konEvu
pOvale mrokkEnurA
చరణం
charaNam 2
అత్తరు మెడ బూసి అడ్డగించేవురా
అత్తింటి కోడలురా
attaru meDa bUsi aDDaginchEvurA
attinTi kODalurA
చరణం
charaNam 3
కోపగించి పొయ్యేవు బాలచంద్ర సామి
రేపు నను గూడరా
kOpaginchi poyyEvu bAlachandra sAmi
rEpu nanu gUDarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s