#491 మరియాదనా mariyAdanA

TitleమరియాదనాmariyAdanA
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaశంకరాభరణముSankarAbharaNamu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At59
పల్లవి pallaviమరియాదనా మానిని వానికిmariyAdanA mAnini vAniki
చరణం
charaNam 1
సరసునికి సంసారియని తెలియక
సరివారిలో కను సంజ్ఞను చేసేది
sarasuniki samsAriyani teliyaka
sarivArilO kanu sanj~nanu chEsEdi
చరణం
charaNam 2
అత్త మామ లన్నదమ్ము లింటివారు
ఒద్దనే యుండగ చేయి తట్టి పిలిచేది
atta mAma lannadammu linTivAru
oddanE yunDaga chEyi taTTi pilichEdi
చరణం
charaNam 3
అక్కరో సవతి పక్క గూర్చుండగ
సిగ్గు చెఱిచి నన్ను చెక్కిలి నొక్కేది
akkarO savati pakka gUrchunDaga
siggu che~richi nannu chekkili nokkEdi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s