#492 వాడెటు పల్కెనో vADeTu palkenO

Titleవాడెటు పల్కెనోvADeTu palkenO
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaమాంజిmAnji
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At16, 183
పల్లవి pallaviవాడెటు పల్కెనో తెల్పవే
బోటిరో బూటకమేలనే
vADeTu palkenO telpavE
bOTirO bUTakamElanE
చరణం
charaNam 1
కొమ్మరో నేనంపిన కమ్మను వాడేకొననో
వాని చెలి చేతి కిమ్మనెనో
kommarO nEnampina kammanu vADEkonanO
vAni cheli chEti kimmanenO
చరణం
charaNam 2
ఇంతిరో నే బంపిన పూబంతులు వాడె
కొనెనో వాని రమణి కిమ్మనెనో
intirO nE bampina pUbantulu vADe
konenO vAni ramaNi kimmanenO
చరణం
charaNam 3
రమ్మని పిల్వగ ఈడకు వాడే వచ్చెనో
వచ్చేననిన వాని చెలి పోవద్దెనెనో
rammani pilvaga IDaku vADE vachchenO
vachchEnanina vAni cheli pOvaddenenO
చరణం
charaNam 4
బాలరో ధర్మపురి పాలుడు నన్నె లేననెనో
ఏలేను పో పొమ్మనెనో
bAlarO dharmapuri pAluDu nanne lEnanenO
ElEnu pO pommanenO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s