#494 చెలియ నీవే cheliya nIvE

Titleచెలియ నీవేcheliya nIvE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviచెలియ నీవే తోడి తేవే
చెలువుడైన కృష్ణుని
cheliya nIvE tODi tEvE
cheluvuDaina kRshNuni
చరణం
charaNam 1
వలపు నిలువ ఇపుడు నాదు వశము గాదు గదవేvalapu niluva ipuDu nAdu vaSamu gAdu gadavE
చరణం
charaNam 2
సుందరాంగుని జూచి సుదతి మోహించెనోsundarAnguni jUchi sudati mOhinchenO
చరణం
charaNam 3
ఇందు రాకయున్న వానికేమి బోధించెనోindu rAkayunna vAnikEmi bOdhinchenO
చరణం
charaNam 4
మారుబారి కోర్వలేనె మగువ ఏమి సేతునేmArubAri kOrvalEne maguva Emi sEtunE
చరణం
charaNam 5
మారజనకు డేల రాడె మమత ఎటుల దాతునేmArajanaku DEla rADe mamata eTula dAtunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s