#495 సామికి నాపై sAmiki nApai

Titleసామికి నాపైsAmiki nApai
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At57
పల్లవి pallaviసామికి నాపై ఇంత చలమేలనే విను
కోమలాంగి ఇక నే తాళ జాలనే
sAmiki nApai inta chalamElanE vinu
kOmalAngi ika nE tALa jAlanE
చరణం
charaNam 1
ఈడగు నా చెలికాడని విధ విధ వేడుకతో నే ప్రౌఢతగా
ఆడిన పాడిన వేడిన గాని నను జూడడే నాతో ప్రతి మాట లాడడే
IDagu nA chelikADani vidha vidha vEDukatO nE prauDhatagA
ADina pADina vEDina gAni nanu jUDaDE nAtO prati mATa lADaDE
చరణం
charaNam 2
ఇమ్ముగ తను నెఱ నమ్మితినని బలు నమ్మిక కొమ్మ నే పొమ్మని
రమ్మని కోపమ్మని మ్రొక్కుచు ముమ్మర దలచిన సమ్మతించడే
immuga tanu ne~ra nammitinani balu nammika komma nE pommani
rammani kOpammani mrokkuchu mummara dalachina sammatinchaDE
చరణం
charaNam 3
శ్రీశ తిరుపతి వాస నే నన్యుల బాసలు విని పరిహాసముగా
ఆసలు బాసలు మోస పఱచడని బాసలు చేసిన సంతోష పడడే
SrISa tirupati vAsa nE nanyula bAsalu vini parihAsamugA
Asalu bAsalu mOsa pa~rachaDani bAsalu chEsina santOsha paDaDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s