#499 ఇందుముఖీ వానికి indumukhI vAniki

Titleఇందుముఖీ వానికిindumukhI vAniki
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaబ్యాగుbyAgu
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At3
పల్లవి pallaviఇందుముఖీ వానికి మనసిందు లేదాయె ఏమందు నేమాయindumukhI vAniki manasindu lEdAye Emandu nEmAya
చరణం
charaNam 1
చక్కెర విలుకాని పోరు ఎక్కువ లాయె
చక్కన గాదని తెలిపే చాన లేదాయె ||ఏ ఇం||
chakkera vilukAni pOru ekkuva lAye
chakkana gAdani telipE chAna lEdAye ||E im||
చరణం
charaNam 2
ఆసతో మునుపాడినట్టి బాసలేమాయె
దోసకారి బోధన విని మోసము లాయె ||ఏ ఇం||
AsatO munupADinaTTi bAsalEmAye
dOsakAri bOdhana vini mOsamu lAye ||E im||
చరణం
charaNam 3
వేంకట రమణునికి నాపై బింకములాయె
పొంకముతో నన్ను గూడుటిం కరుదాయె ||ఏ ఇం||
vEnkaTa ramaNuniki nApai binkamulAye
ponkamutO nannu gUDuTim karudAye ||E im||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s