#500 ఇన్నాళ్ళ వలె innALLa vale

Titleఇన్నాళ్ళ వలెinnALLa vale
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
Previously Posted At33, 189
పల్లవి pallaviఇన్నాళ్ళ వలె గాదే వాని గుణమెంతని నే
విన్నవింతునే ఓ చెలియ
innALLa vale gAdE vAni guNamentani nE
vinnavintunE O cheliya
చరణం
charaNam 1
నన్నెడ బాయడు అన్యుల జూడడు
మన్నన విడడు మానినీ మణిరో
వన్నె కాడే ఎందున్నాడే
ఇందు రాడే వాడన్నిట నెఱజాణుడే
nanneDa bAyaDu anyula jUDaDu
mannana viDaDu mAninI maNirO
vanne kADE endunnADE
indu rADE vADanniTa ne~rajANuDE
చరణం
charaNam 2
తామస మేలనే తాళగ జాలనే
కోమలి నీ మది కోరిన సొమ్ములు
చేకొనవే వేగ రావే తోడి తేవే
నా సామి నిటు రమ్మనవే
tAmasa mElanE tALaga jAlanE
kOmali nI madi kOrina sommulu
chEkonavE vEga rAvE tODi tEvE
nA sAmi niTu rammanavE
చరణం
charaNam 3
అందముగా రతి అందము నేలిన
సుందర శ్యామల వేంకట రమణుడు
నెనరున కలసిన దాన గాన
ఓ మద గజ గమనరో
andamugA rati andamu nElina
sundara SyAmala VEnkaTa ramaNuDu
nenaruna kalasina dAna gAna
O mada gaja gamanarO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s