#503 కాముని విరి శరముల kAmuni viri Saramula

Titleకాముని విరి శరములkAmuni viri Saramula
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At29
పల్లవి pallaviకాముని విరి శరముల బారికి నే
నేమని సహింతునే
kAmuni viri Saramula bAriki nE
nEmani sahintunE
చరణం
charaNam 1
సామి రాడాయనే నిమిష మేడాయనే
నా మనవి తెలియ బలికే
ప్రేమ సఖి లేదాయనే
sAmi rADAyanE nimisha mEDAyanE
nA manavi teliya balikE
prEma sakhi lEdAyanE
చరణం
charaNam 2
బాలరో ఈ చలమేలనే వానికి
ఏ లలనా మణి బోధించె
నేమో నను మఱచెనే
bAlarO I chalamElanE vAniki
E lalanA maNi bOdhinche
nEmO nanu ma~rachenE
చరణం
charaNam 3
భామరో కాముని కేళి నన్నేలిన
సామి ధర గిరి నిలయునిపై
ప్రేమ యెటు మఱతునే
bhAmarO kAmuni kELi nannElina
sAmi dhara giri nilayunipai
prEma yeTu ma~ratunE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s