#505 చిన్నదానరా chinnadAnarA

Titleచిన్నదానరాchinnadAnarA
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At15, 119
పల్లవి pallaviచిన్నదానరా నేchinnadAnarA nE
కన్ను దోయి కింపు దోచే
కన్నెలు లేరేమిరా నే
kannu dOyi kimpu dOchE
kannelu lErEmirA nE
చరణం
charaNam 1
మగని మోము జూచి చాల
దిగులు చెంది యున్న నాపై
పొగరు మాటలాడి నన్ను
అగడు సేతు రేమిరా నే
magani mOmu jUchi chAla
digulu chendi yunna nApai
pogaru mATalADi nannu
agaDu sEtu rEmirA nE
చరణం
charaNam 2
చెక్కు నొక్కి ముదమున
చను ముక్కు నులిమి గావరమున
గ్రక్కున నను కౌగిలించి
పక్క జేర్తు రేమిరా నే
chekku nokki mudamuna
chanu mukku nulimi gAvaramuna
grakkuna nanu kaugilinchi
pakka jErtu rEmirA nE
చరణం
charaNam 3
రత్నపురి నిలయుడ ప్రయత్నముతో
నన్ను గూడి
రత్న సరాలిచ్చేనని
రవ్వ సేతువేమిరా నే
ratnapuri nilayuDa prayatnamutO
nannu gUDi
ratna sarAlichchEnani
ravva sEtuvEmirA nE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s