#506 చెలియా కాంతుడు cheliyA kAntuDu

Titleచెలియా కాంతుడుcheliyA kAntuDu
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At34
పల్లవి pallaviచెలియా కాంతుడు నన్నెడ బాసి
చాల నన్నిటు చేసెనే గాసి
cheliyA kAntuDu nanneDa bAsi
chAla nanniTu chEsenE gAsi
మరుడు నా యురమునను శరము లేయmaruDu nA yuramunanu Saramu lEya
చరణం
charaNam 1
మందమగు మారుతము డాయ
విరహము నేనెటు సైతునే సఖియ
ఒంటిగా నేనుండనాయె
mandamagu mArutamu DAya
virahamu nEneTu saitunE sakhiya
onTigA nEnunDanAye
చరణం
charaNam 2
వెన్నెల గాయగ మిగుల తాపమాయెనే
అన్నమని సైచ దాయెనే
కన్నులకు నిదుర రాదే ఓ మగువా
కామిని బోధన లాయెనే
vennela gAyaga migula tApamAyenE
annamani saicha dAyenE
kannulaku nidura rAdE O maguvA
kAmini bOdhana lAyenE
చరణం
charaNam 3
మరుని కేళిలో నన్ను గూడెనే
మానినిరో దానితో గూడెనే
ధరగిరి సామికి న్యాయము నటవే
తాళను వానిక రమ్మనవే ఓ
maruni kELilO nannu gUDenE
mAninirO dAnitO gUDenE
dharagiri sAmiki nyAyamu naTavE
tALanu vAnika rammanavE O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s