#507 తలచి తాళగ talachi tALaga

Titleతలచి తాళగtalachi tALaga
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At12
పల్లవి pallaviతలచి తాళగ లేనే ఓ చెలియ నేtalachi tALaga lEnE O cheliya nE
చరణం
charaNam 1
కస్తూరి విడెమిచ్చి కరికర గతి చూపి
కుస్తరించి నన్ను కొసరి వేడిన లీల
kastUri viDemichchi karikara gati chUpi
kustarinchi nannu kosari vEDina lIla
చరణం
charaNam 2
కనుల చెక్కుల మోవి చనుల కంఠము
బలమున ముక్కు నాభి చుంబనము జేసిన వాని
kanula chekkula mOvi chanula kanThamu
balamuna mukku nAbhi chumbanamu jEsina vAni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s