#508 నాపై ప్రేమ nApai prEma

Titleనాపై ప్రేమnApai prEma
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At99
పల్లవి pallaviనాపై ప్రేమ లేని జాడ
నాడే తెలిసెను పోపో పోరా
nApai prEma lEni jADa
nADE telisenu pOpO pOrA
పాపి సవతి మాయలలో జిక్కి
గోపాల నీ కొనగోరంతైన
pApi savati mAyalalO jikki
gOpAla nI konagOrantaina
చరణం
charaNam 1
ఎందాక జూచిన ఈ మగజాతి
ఇంతుల నేలేదాక ఈ ప్రీతి
సందేహమా మాట ప్రఖ్యాతి
సరసుల లక్షణమా యీ రీతి
endAka jUchina I magajAti
intula nElEdAka I prIti
sandEhamA mATa prakhyAti
sarasula lakshaNamA yI rIti
చరణం
charaNam 2
మోహమందు మోసమిందు
ఏ వేళ బుద్ధులు నీయందు
ఏల కలిగెనో ఇక నేమందు
స్నేహము జేసినదే బలు పొందు
mOhamandu mOsamindu
E vELa buddhulu nIyandu
Ela kaligenO ika nEmandu
snEhamu jEsinadE balu pondu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s