#509 పోపోవే చెలియా pOpOvE cheliyA

Titleపోపోవే చెలియాpOpOvE cheliyA
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At22, 161
పల్లవి pallaviపోపోవే చేలియా రాపేలేpOpOvE chEliyA rApElE
చరణం
charaNam 1
అక్కర వేళలో దక్కిన విటుల కెక్కడి మమతakkara vELalO dakkina viTula kekkaDi mamata
చరణం
charaNam 2
జారులు సమరతి తీఱిన వెనుక దూఱేదే మరియాదjArulu samarati tI~rina venuka dU~rEdE mariyAda
చరణం
charaNam 3
వాసిగ నను శ్రీనివాసుడు గూడి మోసము చేసెనేvAsiga nanu SrInivAsuDu gUDi mOsamu chEsenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s