#510 పోయి రమ్మనే pOyi rammanE

Titleపోయి రమ్మనేpOyi rammanE
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At26
పల్లవి pallaviపోయి రమ్మనే పొలతిరో సామిని
పొగడే చెలి యింటికి
pOyi rammanE polatirO sAmini
pogaDE cheli yinTiki
చరణం
charaNam 1
ఒంటిగా నిన్న దానింటిలో జూచి నా
వంటి చెలి దెల్పెనే కంటినని నాతో
onTigA ninna dAninTilO jUchi nA
vanTi cheli delpenE kanTinani nAtO
చరణం
charaNam 2
వెలదిరో మును వనజాసను డేమని
వ్రాసెనో ఏ పెనుగొనుటేలను
veladirO munu vanajAsanu DEmani
vrAsenO E penugonuTElanu
చరణం
charaNam 3
వెలదిరో చక్కని సురపురి సూనుతో
మదనుని కేళిలో మనసీయ నంటే
veladirO chakkani surapuri sUnutO
madanuni kELilO manasIya nanTE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s