#511 మనసేమో సైచదే manasEmO saichadE

Titleమనసేమో సైచదేmanasEmO saichadE
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At25
పల్లవి pallaviమనసేమో సైచదే మానినీ మణి నాmanasEmO saichadE mAninI maNi nA
చరణం
charaNam 1
వారిజ ముఖి సరివారిలో నన్నిటు
దూఱి దాని యిల్లు జేరగ నా
vArija mukhi sarivArilO nanniTu
dU~ri dAni yillu jEraga nA
చరణం
charaNam 2
మరు శరములు అతి దురుసుగ నిరతము
గురు కుచములపై గురియగ
maru Saramulu ati durusuga niratamu
guru kuchamulapai guriyaga
చరణం
charaNam 3
గోపాలుడు నను రాపు జేసె
పరితాపములకు నెటులోపుదు నే
gOpAluDu nanu rApu jEse
paritApamulaku neTulOpudu nE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s