#512 మానినీ వాని mAninI vAni

Titleమానినీ వానిmAninI vAni
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At21, 181
పల్లవి pallaviమానినీ వాని జోలి దానను నే గాదే ఓmAninI vAni jOli dAnanu nE gAdE O
కానిదాని మాట విని
కరుణ మఱచి యుండెనే
kAnidAni mATa vini
karuNa ma~rachi yunDenE
చరణం
charaNam 1
కలికిరో నను బాయనని పలికిన దేమాయెనే
అల చెలితో కలసి రాక అయిదాఱు నెల లాయెనే
kalikirO nanu bAyanani palikina dEmAyenE
ala chelitO kalasi rAka ayidA~ru nela lAyenE
చరణం
charaNam 2
బోటిరో నను బాయనని బూటకములు చేసెనే
మాట తప్పి యున్న వాని మోము జూడ రాదే ఓ
bOTirO nanu bAyanani bUTakamulu chEsenE
mATa tappi yunna vAni mOmu jUDa rAdE O
చరణం
charaNam 3
సన్నుతాంగి చాల వలచి యిన్ని దినము లుంటినే
నన్ను గూడి వేంకటేశుడన్న మాట వింటినే
sannutAngi chAla valachi yinni dinamu lunTinE
nannu gUDi vEnkaTESuDanna mATa vinTinE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s