#513 మానావమానము mAnAvamAnamu

TitleమానావమానముmAnAvamAnamu
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At19, 177
పల్లవి pallaviమానావమానము అతనిదే చెలిmAnAvamAnamu atanidE cheli
చరణం
charaNam 1
మునుపటి వలె తాను
తన మది నెంచక
ననబోణి రాడాయెనే చెలి
munupaTi vale tAnu
tana madi nenchaka
nanabONi rADAyenE cheli
చరణం
charaNam 2
తరుణి బోధన విని
తానిందు రాడాయె
కరుణయు లేదాయెనే చెలి
taruNi bOdhana vini
tAnindu rADAye
karuNayu lEdAyenE cheli
చరణం
charaNam 3
వనితరో గోపాలుడు నన్నేలుట
తనదే భారమనెనే చెలి
vanitarO gOpAluDu nannEluTa
tanadE bhAramanenE cheli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s