#514 రమణీమణి సామిని ramaNImaNi sAmini

Titleరమణీమణి సామినిramaNImaNi sAmini
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహరి కాంభోజిhari kAmbhOji
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At1
పల్లవి pallaviరమణీమణి సామిని తేవే ఓramaNImaNi sAmini tEvE O
సామిని తేవే కామిని పోవేsAmini tEvE kAmini pOvE
చరణం
charaNam 1
చల్లని సోముడు పల్లవ పాణుల
ఉల్లము రంజిల్ల వెన్నెల గాసెనే ఓ
challani sOmuDu pallava pANula
ullamu ranjilla vennela gAsenE O
చరణం
charaNam 2
భామా మణి కాముని పోరున
వేమఱు బాణము వేయగ తాళనే ఓ
bhAmA maNi kAmuni pOruna
vEma~ru bANamu vEyaga tALanE O
చరణం
charaNam 3
చక్కని వాడే అక్కరో వీడే
మక్కువ తోడనే పక్కకు తేవే ఓ
chakkani vADE akkarO vIDE
makkuva tODanE pakkaku tEvE O
చరణం
charaNam 4
ధర యందు ధర్మ పురమందు
నా దొరయౌ పరవాసుని వేగమే ఓ
dhara yandu dharma puramandu
nA dorayau paravAsuni vEgamE O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s