#515 వింటివేమిరా vinTivEmirA

TitleవింటివేమిరాvinTivEmirA
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవింటివేమిరా సామిvinTivEmirA sAmi
చరణం
charaNam 1
తుంట విల్తు డేయు పదును
తూపులెల్ల దాని యెదను
జంటకత్తె ఓర్వ దను
కొంటి వేమిరా సామి
tunTa viltu DEyu padunu
tUpulella dAni yedanu
janTakatte Orva danu
konTi vEmirA sAmi
చరణం
charaNam 2
నిదుర లేక నీదు దారి
ఎదురు చూచి వేసారి
సదయుడ హాయనుచు తేఱి
సైపలేదురా సామి
nidura lEka nIdu dAri
eduru chUchi vEsAri
sadayuDa hAyanuchu tE~ri
saipalEdurA sAmi
చరణం
charaNam 3
రవల సొమ్ము లిచ్చి నటుల
రాతిరెల్ల గూడి నటుల
కువల యాక్షి పలికి నటుల
గోప బాలకా సామి
ravala sommu lichchi naTula
rAtirella gUDi naTula
kuvala yAkshi paliki naTula
gOpa bAlakA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s