#517 సామీ వేళగాదురా sAmI vELagAdurA

Titleసామీ వేళగాదురాsAmI vELagAdurA
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At31, 145
పల్లవి pallaviసామీ వేళ గాదురాsAmI vELa gAdurA
చరణం
charaNam 1
ముద్దు బెట్ట వద్దు చాలురా
సద్దు సేయరాదు తాళురా
muddu beTTa vaddu chAlurA
saddu sEyarAdu tALurA
చరణం
charaNam 2
సన్న సైగ జేసేవేలరా
వెన్నుడా నే మగనాలరా
sanna saiga jEsEvElarA
vennuDA nE maganAlarA
చరణం
charaNam 3
సామి ధర గిరి నిలయా
సమయము గని కలయ
sAmi dhara giri nilayA
samayamu gani kalaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s