#518 బాలామణి బిగి కవుగిలి bAlAmaNi bigi kavugili

Titleబాలామణి బిగి కవుగిలిbAlAmaNi bigi kavugili
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaబిళహరిbiLahari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబాలామణి బిగి కవుగిలి విడజాలి
జాలిమాలి కనుగొనవేరా
వినవౌరా! యనువౌరా!
కినుక యిటు చనునటర
bAlAmaNi bigi kavugili viDajAli
jAlimAli kanugonavErA
vinavaurA! yanuvaurA!
kinuka yiTu chanunaTara
చరణం
charaNam 1
నతి యనెరా గతి యనెరా
సతి కుటిల గతి నీకు
వ్రతమా? మది కఱుగదుర?
nati yanerA gati yanerA
sati kuTila gati nIku
vratamA? madi ka~rugadura?
చరణం
charaNam 2
బెదరు వారి పొదల దూరి పరుగిడు
సుదతి జేరి మదనుడ దయుడై
మదము మీఱి యెదను దూరి తెఱలెడు
ప్రదరమేఱి పదను నూరి గురి యిడె
bedaru vAri podala dUri parugiDu
sudati jEri madanuDadayuDai
madamu mI~ri yedanu dUri te~raleDu
pradaramE~ri padanu nUri guri yiDe
చరణం
charaNam 3
మంగళ మిక నంగనంగన
భుజంగ శయ భుజంగ పుంగవ
శుభంకర యళులకు రంగట
చిలుకల చెంగట కొలకుల ముంగిట
దానలంగి నలంగి తలంగి తొలంగి
మలంగి మెలంగి కలంగెనురా
మరులు కొనెరా మరతజనురా?
పరాకురా బిరాన రారా
mangaLa mika namganamgana
bhujanga Saya bhujanga pungava
Subhamkara yaLulaku rangaTa
chilukala chengaTa kolakula mungiTa
dAnalangi nalangi talangi tolangi
malangi melangi kalangenurA
marulu konerA maratajanurA?
parAkurA birAna rArA

swaram available with sAhityam for this jAvaLi. ఈ జావళికి సాహిత్యముతో పాటు స్వరము కూడా ఉన్నది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s