#519 సారసలోచన sArasalOchana

TitleసారసలోచనsArasalOchana
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీhindusthAni kAfI
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసారసలోచన వేచెరా వేమారు నీ రాకకుsArasalOchana vEcherA vEmAru nI rAkaku
1కోరి వలచినదిరా మారు సతికి బ్రతిరా
చేరి కవుగలిడరా యేరిని మది గోరదు చెలి
kOri valachinadirA mAru satiki bratirA
chEri kavugaliDarA yErini madi gOradu cheli
2రాజ వదన యెదను వలరా
జుముదము కదుర శర రాజి బఱుప
బెదరి నిజ రాజ వని నిను శరణనెరా
జగతి రా జగతి రా జనవర మనపవుర
rAja vadana yedanu valarA
jumudamu kadura Sara rAji ba~rupa
bedari nija rAja vani ninu SaraNanerA
jagati rA jagati rA janavara manapavura
3ఆ మగువ నగవు మొగమలకలు వల చెలి
గెలిచెడు నా చెలి సొగసుగ నులు తొగల మిగులు
మరాళ గమన సుమా యరాళ చికుర సుమా వరాల తరువు సుమా
కడాని మిసి మిడాల్ దెలుపు బలుపు జిగి బిగి గొను చనులు
పసిడి కడవల దెగడెడుర
కలికిరా చిలుకరా నత భుజంగ పతి వినుత
A maguva nagavu mogamalakalu vala cheli
gelicheDu nA cheli sogasuga nulu togala migulu
marALa gamana sumA yarALa chikura sumA varAla taruvu sumA
kaDAni misi miDAl delupu balupu jigi bigi gonu chanulu
pasiDi kaDavala degaDeDura
kalikirA chilukarA nata bhujanga pati vinuta

swaram is also available for this jAvaLi. ఈ జావళికి సాహిత్యముతో పాటు స్వరము కూడా ఉన్నది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s