#521 చానరొ వే చనవే chAnaro vE chanavE

Titleచానరొ వే చనవేchAnarovE chanavE
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaవసంతvasanta
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviచానరొ వే చనవే సకి పాలికిchAnaro vE chanavE saki pAliki
చరణం
charaNam 1
మానము వలదిక నా
మౌనము విడదగు నా
మనవి వినుమనవె
mAnamu valadika nA
maunamu viDadagu nA
manavi vinumanave
చరణం
charaNam 2
ఆ మగువ బిగువు చనుగవ బల్
సొగసు గనగ నెద బిగి
తటాలుననె పటాలు మను
తుటారి మిటారి వటారి కటారి యగు బలె
A maguva biguvu chanugava bal
sogasu ganaga neda bigi
taTAlunane paTAlu manu
tuTAri miTAri vaTAri kaTAri yagu bale
చరణం
charaNam 3
ఆ కలికి చిలుకల కొలికి సుమా
వలపు గెలుపు గొన గ-
ళలూర గదిసి నీ పనుపును దా-
నయముగా భయముగా
గొను భుజంగ వినుతు
రతుల కృతుల నతుల గతుల
ననగియు బెనగియు
మనుప దెలుపవె
A kaliki chilukala koliki sumA
valapu gelupu gona ga-
LalUra gadisi nI panupunu dA-
nayamugA bhayamugA
gonu bhujanga vinutu
ratula kRtula natula gatula
nanagiyu benagiyu
manupa delupave

swaram is also available for this jAvaLi. ఈ జావళికి సాహిత్యముతో పాటు స్వరము కూడా ఉన్నది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s