#523 రారా మా చెలి rArA mA cheli

Titleరారా మా చెలిrArA mA cheli
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaకన్నడkannaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరారా మా చెలినేలరా లేచి రారా మా చెలి
మేరా నీకిది మంచిదేరా వేకువ యయ్యె లేరా
లోకులు నవ్వి పోరా రారా చెలినేలరా
rArA mA chelinElarA lEchi rArA mA cheli
mErA nIkidi manchidErA vEkuva yayye lErA
lOkulu navvi pOrA rArA chelinElarA
చరణం
charaNam 1
మల్లి విరుల జాల వెల్లి విరియగ బాన్పు జల్లి
కురుల జడలల్లి సిరుల విలసిల్లి త్రుళ్ళినదిర
malli virula jAla velli viriyaga bAn&pu jalli
kurula jaDalalli sirula vilasilli truLLinadira
చరణం
charaNam 2
సొక్కి మారుని ఢాక జిక్కి యారని కాక స్రుక్కి
తీరని మోహమెక్కి నేరము సైప మ్రొక్కి దక్కితి ననె
sokki mAruni DhAka jikki yArani kAka srukki
tIrani mOhamekki nEramu saipa mrokki dakkiti nane
చరణం
charaNam 3
మేని మెఱుగుల జాల బైని మెఱయగ జేయు దాని
మెఱపుల మోసపోని తెఱగును గానవేని హాని యౌననె
mEni me~rugula jAla baini me~rayaga jEyu dAni
me~rapula mOsapOni te~ragunu gAnavEni hAni yaunane
చరణం
charaNam 4
మేల? చనవు తడవేల? కినుక కిది వేళ?
విను భుజగ పాల! ఘనుల కిది వాల? పోలదుర
mEla? chanavu taDavEla? kinuka kidi vELa?
vinu bhujaga pAla! ghanula kidi vAla? pOladura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s