#524 మేలమా సామీ mElamA sAmI

Titleమేలమా సామీmElamA sAmI
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫీhindusthAni kAfI
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviమేలమా? సామీ! యేమిర మేలమా?
తాళజాలదు బాలరా మరు-
కేళి గూడగ వేళరా తడ-
వేల చేసెదు గోలరా నీ
లీల నైనను దేఱి చూడవు
mElamA? sAmI! yEmira mElamA?
tALajAladu bAlarA maru-
kELi gUDaga vELarA taDa-
vEla chEsedu gOlarA nI
lIla nainanu dE~ri chUDavu
చరణం
charaNam 1
పంతమా? సామీ! దానితో బంతమా?
చెంత చేరవు కోపమా? యిసు-
మంత జూడవు శాపమా? యల-
కంతుడే చెర పాపమా? యా
యింతి నీకయి యెంత సొక్కెర
pantamA? sAmI! dAnitO bantamA?
chenta chEravu kOpamA? yisu-
manta jUDavu SApamA? yala-
kantuDE chera pApamA? yA
yinti nIkayi yenta sokkera
చరణం
charaNam 2
మాటరా సామీ! నీకు మాటరా
సాటి దానితో గూటమా? నీ
పాటి వారికి వాటమా? యా
బోటికై యారాటమా – హా!
సూటి కాదది మేటి వారికి
mATarA sAmI! nIku mATarA
sATi dAnitO gUTamA? nI
pATi vAriki vATamA? yA
bOTikai yArATamA – hA!
sUTi kAdadi mETi vAriki
చరణం
charaNam 3
యంత్రమా? సామీ! యేమిర? యంత్రమా
మంత్రిప్రగడ కులేంద్రుడు కవి-
తంత్ర పరమానందుడు స-
న్మంత్రియౌ భుజగేంద్రుడీ నీ
మంత్ర మెఱగెను దంత్ర మేలర?
yantramA? sAmI! yEmira? yantramA
mantripragaDa kulEndruDu kavi-
tantra paramAnanduDu sa-
nmantriyau bhujagEndruDI nI
mantra me~ragenu dantra mElara?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s