#525 మ్రొక్కెద సామి mrokkeda sAmi

Titleమ్రొక్కెద సామిmrokkeda sAmi
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviమ్రొక్కెద సామి నీకు మ్రొక్కెదmrokkeda sAmi nIku mrokkeda
చరణం
charaNam 1
రేపు రమ్మని మాపు రమ్మని
తేప తేపకు ద్రిప్ప బోకుర
కాపురము బాసితిని నీకై
యోప జాలర మారు బారి
rEpu rammani mApu rammani
tEpa tEpaku drippa bOkura
kApuramu bAsitini nIkai
yOpa jAlara mAru bAri
చరణం
charaNam 2
నిబ్బరంబుగ నాదు బిగి చను
గుబ్బలం గొని కౌగిలింపర
గొబ్బు నను నబ్బబ్బ! యామరు
దెబ్బలకు నే నోర్వ జాలర
nibbarambuga nAdu bigi chanu
gubbalam goni kaugilimpara
gobbu nanu nabbabba! yAmaru
debbalaku nE nOrva jAlara
చరణం
charaNam 3
మల్లెలును విరి జాజి పూవులు
కొల్లగా దెప్పించి యుంచితి
నుల్లమిక రంజిల్ల నాపై
చల్లి పాపర కాము తాపము
mallelunu viri jAji pUvulu
kollagA deppinchi yunchiti
nullamika ramjilla nApai
challi pApara kAmu tApamu
చరణం
charaNam 4
చాలు చాలు భుజంగ రావటు
చాలగా నిను సన్నుతించిన
జాలమిటు సేయంగ నౌర
యేలరా యీ కోపమేలర?
chAlu chAlu bhujanga rAvaTu
chAlagA ninu sannutinchina
jAlamiTu sEyanga naura
yElarA yI kOpamElara?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s