#526 ఆపలేని మోహమేలరా ApalEni mOhamElarA

Titleఆపలేని మోహమేలరాApalEni mOhamElarA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగరావుmantripragaDa bhujangarAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaశుద్ధ తోడిSuddha tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఆపలేని మోహమేమిరా సామిగ నాపైApalEni mOhamEmirA sAmiga nApai
చరణం
charaNam 1
రేపటికి మాపటికి గోపమేల దానితోడ
నాపలేక దాని పొందు నమృతపు సారమొందు
rEpaTiki mApaTiki gOpamEla dAnitODa
nApalEka dAni pondu namRtapu sAramondu
చరణం
charaNam 2
మనసు తీర నొక్కసారి మారుకేళి గూడుమని
మనవి చేసి వేడుకొన్న మాటలాడని వానికింత
manasu tIra nokkasAri mArukELi gUDumani
manavi chEsi vEDukonna mATalADani vAnikinta
చరణం
charaNam 3
ఎన్ని దినముల నాడు నన్ను జూచి నాడవో
యిన్ని నాళ్ళు లేని ప్రేమ యిప్పుడేల కలిగెరా
enni dinamula nADu nannu jUchi nADavO
yinni nALLu lEni prEma yippuDEla kaligerA
చరణం
charaNam 4
మదన జనక నేడు నీదు మనసు తీరిచెదరా
ముదము మీఱ భుజంగ రావు సదయత బాలింప బోరా
madana janaka nEDu nIdu manasu tIrichedarA
mudamu mI~ra bhujanga rAvu sadayata bAlinpa bOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s