#527 తాళజాలరా tALajAlarA

TitleతాళజాలరాtALajAlarA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగరావుmantripragaDa bhujangarAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కమాచిhindusthAnI kamAchi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviతాళజాలరా యిక నే దాళజాలరా
జాలమేల వెన్నెలల రాజు వలరాజు జేరెనిక
tALajAlarA yika nE dALajAlarA
jAlamEla vennelala rAju valarAju jErenika
చరణం
charaNam 1
చనుమానముచే మనవి చేసినను
మనమున నెన్నవు మంచివాడవౌ
chanumAnamuchE manavi chEsinanu
manamuna nennavu manchivADavau
చరణం
charaNam 2
సరసుడంచు నిను సరసకు బిలిచితి
గరుణ జేసి తాప భరము తీర్పరా
sarasuDanchu ninu sarasaku bilichiti
garuNa jEsi tApa bharamu tIrparA
చరణం
charaNam 3
మదనుడు శరముల పదనురా నూరెడు
నదనిదే కౌగిట గదియింప గనను
madanuDu Saramula padanurA nUreDu
nadanidE kaugiTa gadiyimpa gananu
చరణం
charaNam 4
రాజనుత భుజంగ రాయ కవిదేవ
భూజమా! నీ కీర్తి రాజిల్లు నిక భూమి
rAjanuta bhujanga rAya kavidEva
bhUjamA! nI kIrti rAjillu nika bhUmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s