#528 సరసకు రారా sarasaku rArA

Titleసరసకు రారాsarasaku rArA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థానీ భైరవిhindusthAnI bhairavi
తాళం tALaఅద్దాaddA
పల్లవి pallaviసరసకు రారా సమయమిదేరాsarasaku rArA samayamidErA
చరణం
charaNam 1
పరిపరి విధముల బ్రతిమాలు కొన్నను
చిరచిర లాడెదు సరసుడ వౌదురా
paripari vidhamula bratimAlu konnanu
chirachira lADedu sarasuDa vaudurA
చరణం
charaNam 2
అరవిరి పానుపు లమరిచితినిరా
కురువ ముదవనము కుదురు పఱచితిరా
araviri pAnupu lamarichitinirA
kuruva mudavanamu kuduru pa~rachitirA
చరణం
charaNam 3
బిగువగు గుబ్బల పొగురన రవికెలు
పగులగ సాగెను సెగలను సైపరా
biguvagu gubbala pogurana ravikelu
pagulaga sAgenu segalanu saiparA
చరణం
charaNam 4
మనవి చేకొనవేమి మదన గోపాల
ఘనమా భుజంగ రాయ కవిరాజ పాలా
manavi chEkonavEmi madana gOpAla
ghanamA bhujanga rAya kavirAja pAlA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s