#529 లీల మరువలేనే lIla maruvalEnE

Titleలీల మరువలేనేlIla maruvalEnE
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviలీల మఱువలేనే వాని లీల మఱువలేనేlIla ma~ruvalEnE vAni lIla ma~ruvalEnE
చరణం
charaNam 1
ఏలాగు తాళుదు బాలామణిరో నేడు
చాల రతుల చేత సౌఖ్యము గూర్చిన
ElAgu tALudu bAlAmaNirO nEDu
chAla ratula chEta saukhyamu gUrchina
చరణం
charaNam 2
నిన్నటి రేయి నా కన్నులు మూసి తా
దిన్నగా నిలుమని చన్నుల జేబట్టు
ninnaTi rEyi nA kannulu mUsi tA
dinnagA nilumani channula jEbaTTu
చరణం
charaNam 3
దూరమున నిల్వ మారు కేళికిటు
చేరు మనుచు నా జారు పైట లాగు
dUramuna nilva mAru kELikiTu
chEru manuchu nA jAru paiTa lAgu
చరణం
charaNam 4
తనయుల వలె దన దాసుల జూచుచు
దనర భుజంగ రావు దాసు నేలువాని
tanayula vale dana dAsula jUchuchu
danara bhujanga rAvu dAsu nEluvAni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s