#530 ఓ విరిబోడిరో O viribODirO

Titleఓ విరిబోడిరోO viribODirO
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఓ విరిబోడిరో యోర్వగ జాలనె
కావవె నన్ను గూడి ఘన రతుల దేల్చి
O viribODirO yOrvaga jAlane
kAvave nannu gUDi ghana ratula dElchi
చరణం
charaNam 1
చెమ్మగిల్లు నీకు చమ్ముల నాయెద
గ్రుమ్ముచు గౌగిలి యిమ్మని వేడెద
chemmagillu nIku chammula nAyeda
grummuchu gaugili yimmani vEDeda
చరణం
charaNam 2
కళలూరగ నిక గాము కేళిని నా
కలవర ముడుపవే కాంతరో! మ్రొక్కెద
kaLalUraga nika gAmu kELini nA
kalavara muDupavE kAntarO! mrokkeda
చరణం
charaNam 3
లలనా మణిరో వలసిన రతుల
గలలో నిను గూడి సొలయు చుంటినే
lalanA maNirO valasina ratula
galalO ninu gUDi solayu chunTinE
చరణం
charaNam 4
రాజ బహదరు విరాజి భుజంగ్రావు
పూజల గైకొను భూజన ప్రియుడనే
rAja bahadaru virAji bhujangrAvu
pUjala gaikonu bhUjana priyuDanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s