#531 పలుకడేమే చెలి palukaDEmE cheli

Titleపలుకడేమే చెలిpalukaDEmE cheli
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviపలుకడేమే చెలి కలికి బోధన వినిpalukaDEmE cheli kaliki bOdhana vini
చరణం
charaNam 1
కలకాలము నీ యలుకలె యౌటను
వలపు లనునవి తలపు లాయెగదె
kalakAlamu nI yalukale yauTanu
valapu lanunavi talapu lAyegade
చరణం
charaNam 2
వెన్నెల నా బిగి చన్నుల మోపుచు
నున్నను నా మోము కన్నుల జూడడె
vennela nA bigi channula mOpuchu
nunnanu nA mOmu kannula jUDaDe
చరణం
charaNam 3
విరి బంతులు పై విసరిన గాంతుడు
మరుని కేళి మాట మనమున దల్పడె
viri bantulu pai visarina gAntuDu
maruni kELi mATa manamuna dalpaDe
చరణం
charaNam 4
రమణిరో! భుజంగ రావు నుతిపయి
తమి సుమ శయ్యను దార్పగ జూడడె
ramaNirO! bhujanga rAvu nutipayi
tami suma Sayyanu dArpaga jUDaDe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s