#533 ఎంత కాంతమే enta kAntamE

Titleఎంత కాంతమేenta kAntamE
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaవసంతvasanta
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఎంత కాంతమే వసంత ఋతు ||వెంత||
యింతిరో! యీ కనుల పండు వెపుడు జూడమే
enta kAntamE vasanta Rtu ||venta||
yintirO! yI kanula panDu vepuDu jUDamE
చరణం
charaNam 1
కలువల దొర రేయి కాసె వెన్నెల
చిలుకలు కోకిలలు చేసె రొదల
kaluvala dora rEyi kAse vennela
chilukalu kOkilalu chEse rodala
చరణం
charaNam 2
మల్లెలు చేమంతు లెల్ల కొల్ల లాయెనే
చల్లని వాయువు వెదచల్ల సాగెనే
mallelu chEmantu lella kolla lAyenE
challani vAyuvu vedachalla sAgenE
చరణం
charaNam 3
ఝుమ్మనుచు వీను లెంతో సొగియు లీలలే
దుమ్మెదలు పూవులెల్ల గ్రమ్మెనౌ బలే
jhummanuchu vInu lentO sogiyu lIlalE
dummedalu pUvulella grammenau balE
చరణం
charaNam 4
ఇంత వింత యౌట వాసంత కాలము
కాంతుడౌ భుజంగ రాయ కవి నుతింపడే
inta vinta yauTa vAsanta kAlamu
kAntuDau bhujanga rAya kavi nutinpaDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s