#536 రావటరా rAvaTarA

TitleరావటరాrAvaTarA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీhindusthAnI kAfI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరావటరా రాతిరి యింటికిrAvaTarA rAtiri yinTiki
చరణం
charaNam 1
భూ వలయమునను బూబోడులు లేరా
యే వనిత కైన నీవిద్ది కలదా
bhU valayamunanu bUbODulu lErA
yE vanita kaina nIviddi kaladA
చరణం
charaNam 2
అవసర పడి నీపయి నాస చేసితి నని
చవుకగా జూడగా నవునట రాయేరా
avasara paDi nIpayi nAsa chEsiti nani
chavukagA jUDagA navunaTa rAyErA
చరణం
charaNam 3
చలువ పన్నీటితో జలక మాడింతు
నన్గలసి యీ వేళ నా కలవర ముడుపరా
chaluva pannITitO jalaka mADintu
nan&galasi yI vELa nA kalavara muDuparA
చరణం
charaNam 4
ఘనత భుజంగ రాయ కవి పోషకుడవని
వినతుల జేసెద వేగ రారా యిక
ghanata bhujanga rAya kavi pOshakuDavani
vinatula jEseda vEga rArA yika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s