#537 రేపనెద వేమిరా rEpaneda vEmirA

Titleరేపనెద వేమిరాrEpaneda vEmirA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviరేపనెద వేమిరా సామి
నా లోపమేమో తెల్పరా
rEpaneda vEmirA sAmi
nA lOpamEmO telparA
చరణం
charaNam 1
ఈ పూటకైన నే మోపలేరా సామి
రేపు మాపటికె పోపో దాని జేర
I pUTakaina nE mOpalErA sAmi
rEpu mApaTike pOpO dAni jEra
చరణం
charaNam 2
ఒక్క నాడుండిన మొక్క మొలచెదో
యక్కడ నీకున్న మక్కువ తెలిసెలే
okka nADunDina mokka molachedO
yakkaDa nIkunna makkuva teliselE
చరణం
charaNam 3
పొందు కోరెద నీవా సుందరి గూడిన
యంద మంటునని యాస జేసి యిక
pondu kOreda nIvA sundari gUDina
yanda manTunani yAsa jEsi yika
చరణం
charaNam 4
అందము కాదు గోవింద భుజంగ రావు
వందనంబుల నందుకొను మిక
andamu kAdu gOvinda bhujanga rAvu
vandanambula nandukonu mika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s