#540 ఏరా మోసపోయెద ErA mOsapOyeda

Titleఏరా మోసపోయెదErA mOsapOyeda
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏరా మోసపోయెద వింత లోనేErA mOsapOyeda vinta lOnE
చరణం
charaNam 1
దారి తప్పితివో దాని యిలు కాదురా
యోర వాకిటి నాకె యుంచి పరుండురా
dAri tappitivO dAni yilu kAdurA
yOra vAkiTi nAke yunchi parunDurA
చరణం
charaNam 2
దరి జేరి నా మేను తడవి చూచెదవు
మరియాద దక్కదు మఱి కోపవతి యాపె
dari jEri nA mEnu taDavi chUchedavu
mariyAda dakkadu ma~ri kOpavati yApe
చరణం
charaNam 3
ప్రొద్దైన జూడవు పోకెల్లు పోయెదు
ముద్దులు కుడిచెదు మోమాట ముంచదు
proddaina jUDavu pOkellu pOyedu
muddulu kuDichedu mOmATa munchadu
చరణం
charaNam 4
నను జేర రాకురా నను నంట బోకురా
ఘనత భుజంగ రావు కవి నుతి వినబోరా
nanu jEra rAkurA nanu nanTa bOkurA
ghanata bhujanga rAVu kavi nuti vinabOrA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s