#541 ఏమిరా మనోహరా EmirA manOharA

Titleఏమిరా మనోహరాEmirA manOharA
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaహిందుస్థానీ తోడిhindusthAnI tODi
తాళం tALaఅద్దాaddA
పల్లవి pallaviఏమిరా మనోహరా నాకేమి తోచదాయరా
కాము బారి ద్రోచి నన్నే భామ గూడి నావురా
EmirA manOharA nAkEmi tOchadAyarA
kAmu bAri drOchi nannE bhAma gUDi nAvurA
చరణం
charaNam 1
పండు వెన్నెలలు వేసగి యెండలయి మండెరా
బొండు మల్లె పాన్పు నిప్పుల గుండముగ నుండెరా
panDu vennelalu vEsagi yenDalayi manDerA
bonDu malle pAn&pu nippula gunDamuga nunDerA
చరణం
charaNam 2
నిన్ను గూడు వేడుక మును నన్నె యెఱుగ నైతిరా
నిన్ను గాన లేక పిదప నన్న మెఱుగ నైతిరా
ninnu gUDu vEDuka munu nanne ye~ruga naitirA
ninnu gAna lEka pidapa nanna me~ruga naitirA
చరణం
charaNam 3
సుందరి బ్రతిమాలితి నీదు పొందు నాకు గూర్పరా
యందమయిన యిరవు మనకు బొందు పఱచి నానురా
sundari bratimAliti nIdu pondu nAku gUrparA
yandamayina yiravu manaku bondu pa~rachi nAnurA
చరణం
charaNam 4
అల్లదె పూబందిటికి మెల్ల నన్ను జేర్పరా
చల్లగా భుజంగ రావు సరసు బ్రోచు వల్లభా
allade pUbandiTiki mella nannu jErparA
challagA bhujanga rAvu sarasu brOchu vallabhA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s